Thông đít vai trò chơi

chú thích hình ảnh,

Thông đít vai trò chơi, Ông vừa phải thôi, đòi nhìn tôi còn chưa cho mà giờ còn đòi… Tôi gọi bảo vệ bây giờ.