Đàn Bà Hư Hỏng Thiên Thần Cần Rất Nhiều Trên Mặt Cô Ta Ấy

chú thích hình ảnh,

Đàn Bà Hư Hỏng Thiên Thần Cần Rất Nhiều Trên Mặt Cô Ta Ấy, Đến lúc sắc vàng óng đó đã biến mất khỏi tầm mắt hắn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.