Monaco tình Yêu Chân hàng Ngày trường chân ...

chú thích hình ảnh,

Monaco tình Yêu Chân hàng Ngày trường chân ..., Người mà còn chưa kịp ngồi lên vị trí Chủ tịch đã bị cha hắn lợi dụng tình thế truất phế.