Thân thiện đêm ở câu lạc bộ biến thành hấp dẫn đến bốc khói ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Thân thiện đêm ở câu lạc bộ biến thành hấp dẫn đến bốc khói ..., Dương vẫn đứng thản nhiên, một tay chắp sau lưng, một tay giơ về phía Độc Hành và ngoắc nhẹ.