Thiên 135 Vui vẻ với bà,

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiên 135 Vui vẻ với bà,, … He… he… Cách gì thì em sẽ sớm biết thôi… Cách gì thì anh nói ra đi nào.