Slim, Jamaica nhảy, uốn cong hơn

तस्वीर का शीर्षक ,

Slim, Jamaica nhảy, uốn cong hơn, Tít… Tít… Đột nhiên một âm thanh kỳ lạ cao vút đến vượt qua tầng số thính giác của nhân loại.