Phát phát Âm hộ

chú thích hình ảnh,

Phát phát Âm hộ, Nhưng chết sung sướng như vậy có lợi cho chúng quá rồi… Ha ha… Mọi người trong phòng cười vang.