Đây Đi. những cô dâu #2

तस्वीर का शीर्षक ,

Đây Đi. những cô dâu #2, Đã đến lúc phải về nhưng Nhi lại đứng đó cho cháu chồng ôm ấp rồi chờ đợi một sự níu kéo.