Euro gái chắc trong strapon tù tay ba

तस्वीर का शीर्षक ,

Euro gái chắc trong strapon tù tay ba, Chín con rồng vàng khổng lồ từ Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn lao ra vây lấy Trục Nhật từ mọi phía và kết thành một kết giới khóa chặt Trục Nhật.