- Tóc vàng và con ngăm đen ấy chơi đàn và bọn chó liếm

तस्वीर का शीर्षक ,

- Tóc vàng và con ngăm đen ấy chơi đàn và bọn chó liếm, Mỗi lần ông thu về cũng gần ngoài cùng, mỗi lần ông đẩy vào trong cũng sâu đến tận cùng.