Da đen Amour lừa lớn

chú thích hình ảnh,

Da đen Amour lừa lớn, Dũng Béo nhìn về phía ông Hưng gật đầu lễ phép chào, ông Hưng cũng lịch sự gật đầu chào lại rồi chào từ biệt ông Thắng mà về nhà.