Hói Bạn Trai Nắm Lại Và Tệ Bạn Gái Lớn Kìa

chú thích hình ảnh,

Hói Bạn Trai Nắm Lại Và Tệ Bạn Gái Lớn Kìa, Nghe tiếng gọi thất thanh của Mã Văn Tài, Mã Thái Thú khom người xuống, một khúc gỗ thật to đánh tới đầu lão bỗng trượt sang vài làm lão đau điếng….