Đại Học Tóc Nâu Gái Và Đá Ướt

chú thích hình ảnh,

Đại Học Tóc Nâu Gái Và Đá Ướt, Con mẹ nó, rất rõ ràng, tiểu tử này chính là hạ bẫy với mình, khẳng định đã sớm biết Lý Hoa sẽ mua, cho nên mới cùng mình đánh cuộc.