Đức Goo Gái Đôi Xuyên Mẹ

chú thích hình ảnh,

Đức Goo Gái Đôi Xuyên Mẹ, Xà Thần liền nheo mắt lạnh lẽo nói: Con cháu của Sùng Lãm sao? Tuyệt, ta sẽ xơi sạch dòng giống của Sùng Lãm để làm món khai vị!.