Một 12 8 tháng trước đây Đen, đồng tính, ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Một 12 8 tháng trước đây Đen, đồng tính, ..., Sao mà sung quá vậy? Thà nhịn thì nhịn luôn, chứ lỡ ăn ngon rồi giờ chơi trò cám treo để heo nhịn đói sao chịu nổi.