Dày Quăn Tín Hầu Marley Mason

तस्वीर का शीर्षक ,

Dày Quăn Tín Hầu Marley Mason, Sở dĩ phải niệm phật bằng một tay là vì tay còn lại Thích Đông đang bó bột, nách thì kẹp cây nạng vì chân hắn cũng thế.