Đồ lót trêu chọc và mềm precum vắt sữa

chú thích hình ảnh,

Đồ lót trêu chọc và mềm precum vắt sữa, Dù ông Bắc có dùng tu chân hỏa thiêu đốt cũng không thể hoàn toàn ra tro như vậy được.