Ấn độ, bố,

तस्वीर का शीर्षक ,

Ấn độ, bố,, Sau mỗi lần như vậy ba đều đi tắm để làm dịu cơ thể nên mới xảy ra cớ sự bị ngất.