Hai Tóc Nâu Trên Ghế Dài

chú thích hình ảnh,

Hai Tóc Nâu Trên Ghế Dài, Rồi tôi lại nhấc chân dì lên, đặt gót chân dì trên đùi tôi, thành thế co chân.