Ba người, hai con non, và một hệ video

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba người, hai con non, và một hệ video, Giá mà bây giờ cũng phọt nhanh như vậy, nhưng nghiệt là không dám nắc vì sợ mẹ thức giấc.