Ả rập z3olah 1 ả Rập Saudi

chú thích hình ảnh,

Ả rập z3olah 1 ả Rập Saudi, Tôi cũng là phụ nữ, tôi tin rằng không phụ nữ nào muốn đứng tại một góc tối tăm như thế nếu không có mục đích.