2010 07 15 10 Ấn độ

chú thích hình ảnh,

2010 07 15 10 Ấn độ, Sau khi đến tiểu khu của Lý Hoa, hai người đợi một lát, liền nhìn thấy Lý Hoa chậm rãi từ tiểu khu đi ra.