Lùn Tóc Cô Gái Tóc Vàng Bị Tổn Thất

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn Tóc Cô Gái Tóc Vàng Bị Tổn Thất, Thần thức xuất khiếu đúng là biểu hiện dễ nhận biết nhất của cảnh giới Trúc cơ.