Lớn á rập phụ NỮ DIỄN

chú thích hình ảnh,

Lớn á rập phụ NỮ DIỄN, Đạo đức, chẳng qua chỉ là một cách nói, chẳng qua chỉ là một biểu tượng của sự giả dối tầm thường.