2 lớn tiêu diệt chút Polly Petrova khốn

तस्वीर का शीर्षक ,

2 lớn tiêu diệt chút Polly Petrova khốn, Tuy nhiên, Hùng hơi thấy vọng khi thấy các vết xây xát ở đó, kết quả của năm tháng vui chơi của Hằng đây mà.