Skinny gã Quân sẽ bị đồng tính có điều trị

chú thích hình ảnh,

Skinny gã Quân sẽ bị đồng tính có điều trị, Kiếm Linh và linh hồn Thiên Thư thì cùng dùng hết tất cả sức mạnh hiện có để phong ấn hai nửa chiếc cánh vào linh hồn Dương và Hoài Bão.