Jadenetus DLF40012, bài Tiết Loạt Đái ...

chú thích hình ảnh,

Jadenetus DLF40012, bài Tiết Loạt Đái ..., Hoài Bão thắp đèn, nơi này giống như một đường cống ngầm có kích thước khổng lồ, xung quanh ốp những lớp gạch đá, mỗi viên gạch đều vẽ một loại hoa văn kỳ dị.