Ba chơi vớ

chú thích hình ảnh,

Ba chơi vớ, Hơn bốn mươi năm ở vị trí người bảo vệ công lý lần đầu tiên ông làm việc theo cảm tính.