Ông Già Lộ Bởi Hai Nóng Tóc Vàng

तस्वीर का शीर्षक ,

Ông Già Lộ Bởi Hai Nóng Tóc Vàng, Nhưng lần này có đến 2 Tiên Tử sinh ra bốn cánh, điều này cho thấy sức mạnh di truyền khủng khiếp từ chiếc cánh đen.