Lo lắng hút - Cô Hút thuốc vẻ sùng bái

तस्वीर का शीर्षक ,

Lo lắng hút - Cô Hút thuốc vẻ sùng bái, Không lẽ mượn đỡ con lăng quăng của ba để tạo ra một đứa mang họ Bùi? Ha ha… Đúng rồi, lăng quăng của ai trong nhà này cũng đều mang họ Bùi.