Quân Đội Trung Sĩ Joe

chú thích hình ảnh,

Quân Đội Trung Sĩ Joe, Hoàng Bá chỉ hứa ủng hộ vị trí Chủ tịch của cha hắn mà không phải là làm người bảo vệ tính mạng cho ông.