Tóc Vàng Nữ Cảnh Sát Bị Trừng Phạt Bởi Cô Ấy Đồng Tính Cảnh Sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Tóc Vàng Nữ Cảnh Sát Bị Trừng Phạt Bởi Cô Ấy Đồng Tính Cảnh Sát, Xin nhận con làm đệ tử… con muốn đòi lại công đạo cho cha mẹ mình… Thề không lạm sát người vô tội.