Vắt sữa & t nô lệ #2 ở vp

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa & t nô lệ #2 ở vp, Nhưng bọn chúng lại muốn dùng người An Nam để làm suy yếu lực lượng luôn cứng đầu khó kiểm soát trong quốc gia mình.