Thế Giới Đẹp Nhất Mà Y Tá P1

तस्वीर का शीर्षक ,

Thế Giới Đẹp Nhất Mà Y Tá P1, Nhưng bằng ánh mắt sõi đời, Tề Thiên Ma Tôn nhìn ra những phẩm chất tốt đẹp trong Sùng Lãm, cho nên lão quyết định đào tạo chàng.