Leone Dulce - Ả Rập Đường Gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Leone Dulce - Ả Rập Đường Gái, Nhưng Khánh Phương vẫn thấy mình như biến thành một cô vợ nhỏ vừa được tìm về ra mắt hơn hai trăm bà vợ lớn vậy.