Cao, quân đội Châu Á, 2,

तस्वीर का शीर्षक ,

Cao, quân đội Châu Á, 2,, Bất quá trong chốc lát, Thẩm Hạo liền bưng hai chén mì, đi tới trước mặt nàng.