Chó con mập Tính chơi với bạn cô ấy

chú thích hình ảnh,

Chó con mập Tính chơi với bạn cô ấy, Chắc lúc đó con bé đã nói chuyện này ra để tôi và con bé có thể tiếp tục bản giao kèo mà không gặp thêm một trở ngại nào từ gia đình con bé nữa.