Đôi rắc Rối 2 Nóng tóc vàng với chuỗi hạt thông đít

तस्वीर का शीर्षक ,

Đôi rắc Rối 2 Nóng tóc vàng với chuỗi hạt thông đít, Trong lòng âm thầm chửi rủa một phen, nhưng mặt ngoài Trương Uyển lại bất động thanh sắc nói.