Tệ Sách Lựa Chọn. Phần 2 trong số 2. Một Khi Strapon Ra.

chú thích hình ảnh,

Tệ Sách Lựa Chọn. Phần 2 trong số 2. Một Khi Strapon Ra., Dương thảy chiếc xì líp ướt đẫm cho Nga bắt lấy xách giỏ đồ chạy lên sân thượng cười khanh khách.