Vắt sữa kiêm của mình vào lòng của tôi <3

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa kiêm của mình vào lòng của tôi <3, Bàn tay đang rảnh kéo mạnh đầu ti còn lại như muốn bứt nó ra khỏi bầu ngực.