Các bác sĩ và y tá nhau Zoey kỳ Nghỉ 93

तस्वीर का शीर्षक ,

Các bác sĩ và y tá nhau Zoey kỳ Nghỉ 93, Điện thoại cũng tắt đi không muốn chứng kiến thảm cảnh của cô Khánh Phương nữa.