Tranny bị thổi kèn từ nam

chú thích hình ảnh,

Tranny bị thổi kèn từ nam, Từ nhỏ khi được nhận về làm con nuôi Hoài Nam luôn bị chúng đánh mắng lăn nhục.