Chân Nghẹn Thở

तस्वीर का शीर्षक ,

Chân Nghẹn Thở, Ta ở đây có rất nhiều người… Toàn bộ là cường giả… Họ quyết định tôi phải chết….