Gordo grande moviendo pito, mập mạp,

chú thích hình ảnh,

Gordo grande moviendo pito, mập mạp,, Lúc khám thì bác sĩ chẳng kết luận gì về vụ đó nhưng đến nay Nga đã trễ mất năm ngày.