Hai y tá, con trai

chú thích hình ảnh,

Hai y tá, con trai, Nhưng sức khỏe cha nuôi của hắn không thể đáp ứng những hoạt động tranh đấu nữa.