Hai người trưởng thành phụ nữ trong vớ có chân thờ phượng

chú thích hình ảnh,

Hai người trưởng thành phụ nữ trong vớ có chân thờ phượng, Rồi tới lượt Nhi cũng không nhường bước khi đụ với cả con lẫn cha, đó là ông Nghị và Hùng.