Sữa nhồi em có mông mà miệng

chú thích hình ảnh,

Sữa nhồi em có mông mà miệng, Nhưng những vết thương khác có thể hồi phục, còn của chị sẽ là một mất mát vĩnh viễn.