Bao Cao Su Clinc Cao Su Y Tá Tiểu Nô Lệ Phần W

chú thích hình ảnh,

Bao Cao Su Clinc Cao Su Y Tá Tiểu Nô Lệ Phần W, Nhưng giết bốn lão già kia sao? Ta e rằng… con suy nghĩ quá đơn giản rồi.