Dẹp bọn cảnh Sát đi - Rikolo

chú thích hình ảnh,

Dẹp bọn cảnh Sát đi - Rikolo, Tình huống đặc thù không thể xác định chính xác mà theo từng cá nhân sẽ khác nhau.