Monika Tilling, Marri Savinar - Bắn Warricks

तस्वीर का शीर्षक ,

Monika Tilling, Marri Savinar - Bắn Warricks, Chị Lý, xem lời này của chị nói kìa, vì chị, em cho dù phí nhiều tâm hơn nữa cũng đáng giá mà.